Optoisolator 4 CH

ขนาดแรงดันใช้งาน 3-24 Vdc


การใช้งานแบบ Active Low

การใช้งานแบบ Active High

นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในลักษณะ แรงดันอินพุทเข้ามาหลายๆระดับได้ โดยการแยกแต่ละช่องให้เป็นอิสระต่อกัน